TOOLKIT

MUAT TURUN

TOOLKIT & MODUL

Anda tengah cari bahan untuk berkongsi tentang demokrasi? Tengah cari bahan bantu mengajar? Nak dapatkan infografik yang boleh dikongsi secara mudah menerusi Whatsapp? Nak pujuk kawan atau keluarga untuk turun mengundi?


Kami kumpulkan Toolkit dan Modul tentang pendidikan demokrasi dan kerakyatan aktif, khas untuk pengundi muda, pengundi kali pertama, ibu bapa, guru-guru dan sesiapa yang nak belajar lebih lanjut tentang demokrasi. Muat turun dan kongsi!

Activating Malaysians:
The D-I-Y Toolkit

Diterbitkan oleh Malaysian Centre for Constitutionalism and Human Rights (MCCHR)

Knock Down The House:
Youth Toolkit

Diterbitkan oleh Netflix

Youth Advocacy Guide

Diterbitkan oleh UNICEF

3 Komponen Utama Bahagian Pilihan Raya

Perundangan Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya

Pengundi 18 Tahun
Pendaftaran Pemilih Secara Automatik (PPSA)

https://kuasaorangmuda.com/toolkit-bm/
/en/toolkit-en/
 • PRIVACY NOTICE

  As data subjects providing data to Impact Integrated (201201017845) and/or its related corporations (“Company”), irrevocable consent is deemed granted to the Company’s use and processing of any and all of your personal data that you may provide directly or indirectly to the Company (collectively, “Personal Data”) for the purposes of processing of your data; conducting such verification processes as may be necessary to confirm the veracity of the information / Personal Data provided to / collected by us about you; contacting you; and/or maintaining Company’s records (collectively, “Purposes”).

  The Company may also process Personal Data, which is considered “sensitive” by the Personal Data Protection Act 2010. “Sensitive Personal Data” means any personal data consisting of information as to your physical or mental health or condition, political opinions, religious and beliefs or other beliefs of a similar nature, commission or alleged commission by yourself of any offence or any other personal data that may later be classified by the relevant authority as sensitive personal data (collectively, “Sensitive Personal Data”). For the purpose of this Notice, Personal Data shall include Sensitive Personal Data.

  The Company also wishes to inform you that your Personal Data may be disclosed to locations outside Malaysia and to related corporations of the Company as well as to third parties, such as service providers and governmental agencies, for reasons relating to the Purposes.

  The Company may retain your Personal Data for reasons related to the Purposes.

  You may make written inquiries and, upon payment of a prescribed fee, request in writing for access to, or correction of, your Personal Data or limit the processing thereof at any time hereafter by submitting such request to the Personal Data Protection Officer of the Company via registered post or email (which must be sent from the email address registered with the Company) as set out below.

  Postal address:

  SPACERUBIX, Jalan TPP 1/7, Taman Perindustrian Puchong, 47100 Puchong, Selangor.

  Please note that it will be necessary for the Company to process your Personal Data for the Purposes.

  You represent and warrant that the consent of third parties (e.g. family members and references) whose personal data you have provided or otherwise disclosed directly or indirectly to the Company have been obtained to allow the Company to process the same in relation to the Purposes.

  This privacy notice has been issued in the English language and Bahasa Malaysia. In the event of any inconsistencies between the said versions, the English version of this privacy notice shall prevail.

 • NOTIS PRIVASI

  Sebagai subjek data yang memberi data kepada Impact Integrated (201201017845) dan / atau berkenaan dengan syarikatnya (“Syarikat”), anda telah memberi persetujuan yang tidak boleh ditarikbalik (irrevocable consent) berkenaan dengan mana-mana penggunaan dan pemprosesan data tersebut oleh Syarikat termasuk semua data peribadi anda, tanpa batasan, yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Syarikat (secara kolektif, “Data Peribadi”) untuk tujuan pemprosesan data anda; menjalankan proses pengesahan seperti yang diperlukan untuk mengesahkan kesahihan maklumat / Data Peribadi yang diberikan kepada / dikumpulkan oleh kami tentang anda; menghubungi anda; dan / atau mengekalkan rekod Syarikat (secara kolektif, “Tujuan”).

  Syarikat juga boleh memproses Data Peribadi, yang dianggap “sensitif” oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. “Data Peribadi Sensitif” bermaksud apa-apa data peribadi yang mengandungi maklumat mengenai kesihatan atau keadaan fizikal atau mental anda, pendapat politik, agama dan kepercayaan atau kepercayaan lain yang serupa, kelakuan atau perlakuan yang didakwa terhadap diri anda tentang apa-apa kesalahan atau apa-apa data peribadi lain yang kemudiannya dikategorikan oleh pihak berkuasa yang berkaitan sebagai data peribadi sensitif (secara kolektif, “Data Peribadi Sensitif”). Untuk tujuan Notis ini, Data Peribadi hendaklah termasuk Data Peribadi Sensitif.

  Syarikat juga ingin memaklumkan kepada anda bahawa Data Peribadi anda boleh didedahkan kepada lokasi-lokasi di luar Kawasan Malaysia dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Syarikat serta kepada pihak ketiga, seperti pemberi perkhidmatan dan agensi kerajaan, atas alasan yang berkaitan dengan Tujuan tersebut.

  Syarikat boleh menyimpan Data Peribadi anda untuk alasan yang berkaitan dengan Tujuan tersebut.

  Anda boleh membuat pertanyaan bertulis dan, apabila fi yang ditetapkan telah dibayar, meminta secara bertulis untuk mengakses, atau membetulkan, Data Peribadi anda atau menghadkan pemprosesannya pada bila-bila masa selepas ini dengan mengemukakan permintaan itu kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi Syarikat melalui pos berdaftar atau email (yang mesti dihantar dari alamat e-mel yang didaftarkan dengan Syarikat) seperti yang dinyatakan di bawah.

  Alamat:
  SPACERUBIX, Jalan TPP 1/7, Taman Perindustrian Puchong, 47100 Puchong, Selangor.

  Sila ambil perhatian bahawa ia adalah perlu bagi Syarikat untuk memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan tersebut.

  Anda mewakili dan menjamin persetujuan pihak ketiga (contohnya ahli keluarga dan rujukan) bahawa yang mana data peribadi anda yang telah anda berikan atau yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung kepada Syarikat adalah telah diperolehi untuk membolehkan Syarikat memproses yang sama berhubung dengan Tujuan tersebut.

  Notis ini telah diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya ada sebarang ketidakseragaman atau pencanggahan antara versi-versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.